Waarmee moet de gemeente bij de voorbereiding en in de procedure van het programma rekening houden?

Het college van burgemeester en wethouders stelt het programma vast.

Afstemming

Een bestuursorgaan moet rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen (artikel 2.2 Ow). Dit betekent dat de gemeente bij het opstellen van het programma rekening moet houden met het beleid van andere bestuursorganen.

Participatie

De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie van de omgeving bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming. Met participatie bedoelt de wetgever deelname van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het beleid- en besluitvormingsproces.

Heeft een gemeente een programma gemaakt? Dan moet daarin staan hoe zij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken heeft. En ook wat de resultaten daarvan zijn. Deze motiveringsplicht is geregeld in artikel 10.8 van het Omgevingsbesluit. Hoe een gemeente hier invulling aan geeft, mag ze zelf weten. Welke mensen de gemeente betrekt, hangt af van het type programma: de aard, de omvang en invloed op de fysieke leefomgeving.

Lees meer over de wettelijke verplichtingen voor participatie bij een programma. In de Inspiratiegids participatie Omgevingswet vindt u voorbeelden van mogelijke vormen van participatie en ervaringen met participatietrajecten.

Voorbereidingsprocedure

Voor de voorbereiding van een programma geldt afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 16.27 Ow).

Iedereen kan zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerp van een programma (artikel 16.23 Ow i.c.m. artikel 16.22 Ow).

Tegen een programma staat in beginsel geen beroep open. Dit is omdat het programma in de meeste gevallen alleen de gemeente zelf bindt. Het heeft geen rechtsgevolgen voor anderen.

Milieueffectrapportage

Een programma kan een kader vormen voor projecten die zijn aangewezen in bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob). Als dit zo is, gelden in de voorbereidingsprocedure de aanvullende regels voor milieueffectrapportage voor plannen en programma’s (paragraaf 16.4.1 Ow).