Programma van de gemeente: wat verandert er?

De gemeente kan een programma op sectoraal niveau opstellen, zoals een programma voor geur, geluid of externe veiligheid. De gemeente kan ook een programma op gebiedsniveau vaststellen.

Denk bijvoorbeeld aan een haven- en industriegebied, of de transformatie van een (verouderd) industriegebied. Omdat de verschillende programma’s dezelfde rechtsfiguur zijn met dezelfde (procedurele) totstandkoming kunnen programma’s eenvoudig worden gecombineerd.

In het bestaande stelsel bestaat op grond van artikel 4.22 Wet milieubeheer de plicht om een rioleringsplan vast te stellen. Onder de Omgevingswet vervalt deze verplichting. Er is namelijk geen Europese verplichting voor het vaststellen van een rioleringsplan.

Gemeentelijke rioleringsprogramma’s

De gemeentelijke rioleringsprogramma’s vervullen wel een belangrijke functie voor het behalen van doelen uit het Bestuursakkoord Water in 2020. Daarom zal de verplichting tot het opstellen van gemeentelijk rioleringsprogramma tot dat jaar in stand blijven. Het concept voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet voorziet daarin. Onder de Omgevingswet is het mogelijk een programmatische aanpak te volgen. Een programmatische aanpak kan betrekking hebben op alle onderdelen van de fysieke leefomgeving.