Besluit activiteiten leefomgeving

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is 1 van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet.

De algemene rijksregels staan in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur. Er is een algemene/procedurele regel: het Omgevingsbesluit, dat geldt voor de overheid, burgers en bedrijven. En er zijn 3 materiële regels. Ten eerste het Besluit kwaliteit leefomgeving, dat geldt voor de overheid. Ten tweede en derde het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving, die gelden voor burgers en bedrijven.

Wat staat er in het Bal?

In het Besluit activiteiten leefomgeving staan algemene rijksregels over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Veel van de regels gaan over milieubelastende activiteiten. Andere gaan over lozingsactiviteiten, activiteiten in een beperkingengebied en met cultureel erfgoed.

Voor wie gelden de regels van het Bal?

Het Bal geldt voor degene die de activiteit verricht.

Vergunningplicht en meldingsplicht

In het Besluit activiteiten leefomgeving staat in welke gevallen een omgevingsvergunning nodig is als u een milieubelastende activiteit, lozingsactiviteit, wateronttrekkingsactiviteit of een activiteit in een beperkingengebied wil uitvoeren.

Voor de rijksmonumentenactiviteit, ontgrondingsactiviteit en stortingsactiviteit op zee is in principe altijd een omgevingsvergunning nodig. Tenzij er in het Besluit staat dat er geen omgevingsvergunning nodig is.

Voor alle activiteiten bepaalt het Bal of er een meldingsplicht bestaat en zo ja, voor welke gevallen deze plicht geldt.

Doel- en middelvoorschriften

De basis van de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving is de specifieke zorgplicht. Degene die de activiteit uitvoert, heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij die op de juiste manier uitvoert.

Het Rijk heeft daarnaast doel- en middelvoorschriften opgenomen voor activiteiten die nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving hebben.

Doelvoorschriften zijn voorschriften met een norm. Als u een activiteit uitvoert, bepaalt u zelf met welke techniek of maatregel u die uitvoert. Als u maar aan die norm voldoet.

Middelvoorschriften zijn voorschriften waarin een specifieke techniek of maatregel staat voorgeschreven. Degene die de activiteit uitvoert moet dus deze techniek of maatregel toepassen of uitvoeren.

Gelijkwaardige maatregel

Bij veel technieken en maatregelen is het ook mogelijk om een gelijkwaardige maatregel toe te passen. Dat betekent dat u een andere techniek of maatregel mag toepassen dan is voorgeschreven, als die maar hetzelfde effect heeft. Wel moet u in veel gevallen hiervoor vooraf toestemming vragen bij het bevoegd gezag.

Maatwerkvoorschriften

Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag verplichten om te voldoen aan voorschriften die niet in de algemene regels staan. Maatwerkvoorschriften zijn dus een aanvulling op of afwijking van algemene regels. Een voorbeeld van een maatwerkvoorschrift is wanneer een bedrijf toestemming krijgt om meer koelwater te lozen dan algemeen is toegestaan. Een ander voorbeeld is een extra voorschrift voor een bedrijf vanwege geluidhinder in de omgeving.

Bevoegd gezag

In het Besluit activiteiten leefomgeving staat omschreven:

  • bij welk bevoegd gezag u melding moet doen als u een activiteit wilt uitvoeren
  • welk bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kan stellen
  • welk bevoegd gezag een besluit moet nemen over een gelijkwaardige maatregel

Welke regels gaan op in het Besluit activiteiten leefomgeving?

Het Besluit activiteiten leefomgeving bevat regels die komen uit ongeveer 24 bestaande besluiten. Enkele besluiten zijn geheel overgegaan naar dit besluit, zoals het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Soms zijn er alleen delen overgegaan, bijvoorbeeld uit het Waterbesluit, het Besluit externe veiligheid buisleidingen en het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.

Lees verder

Elders op de website gaan we uitgebreid in op de diverse regels in het Bal voor activiteiten, in het bijzonder die voor milieubelastende activiteiten.