Besluit activiteiten leefomgeving

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de vier AMvB's bij de Omgevingswet. In het Bal stelt het Rijk regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Ook is er in te vinden wanneer een vergunningplicht geldt of een meldingsplicht.

Teksten Bal

In augustus 2018 is het Bal in het Staatsblad gepubliceerd. Het Invoeringsbesluit wijzigt een aantal onderdelen van het Bal.

Regels voor activiteiten

In het Bal staat wanneer een meldings- of vergunningplicht geldt. Ook staan er direct werkende regels. Dit is per activiteit uitgelegd.

Opbouw hoofdstuk 6 tot en met 17 van het Bal

Regels voor activiteiten zoals ontgrondingen, wateronttrekking en beperkingengebiedactiviteiten.

Bepalen bevoegd gezag Bal

Op verschillende plaatsen in het Bal is geregeld wie bevoegd gezag is voor welke activiteit.

Doel- en middelvoorschriften en gelijkwaardigheid

Voorschriften die technieken of maatregelen voorschrijven voor activiteiten met nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

Maatwerkvoorschriften

Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag voor concrete gevallen afwijken van algemene regels voor een activiteit.

Voor wie gelden de regels

De regels van het Bal gelden voor 'degene die de activiteit verricht'.