Bevoegd gezag algemene rijksregels lozingen

Waterschap vrijwel altijd bevoegd gezag

De Omgevingswet gaat uit van het decentraal-tenzij-beginsel. Daarom is voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk uit het Bal het waterschap bevoegd gezag (artikel 2.4 Bal).

Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd gezag

Bij een lozing op rijkswateren is de minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag (artikel 2.6 Bal).