Bevoegd gezag algemene rijksregels milieubelastende activiteit

De gemeente is meestal bevoegd gezag voor algemene rijksregels uit het Bal voor een milieubelastende activiteit. Er zijn een paar uitzonderingen.

Gemeente meestal bevoegd gezag

De Omgevingswet gaat uit van het decentraal-tenzij-beginsel. Daarom is voor een milieubelastende activiteit  uit het Bal de gemeente bevoegd gezag (artikel 2.3 Bal).

Uitzonderingen

 • De provincie is bevoegd gezag voor het aanleggen en gebruiken van een open bodemenergiesysteem (artikel 2.5 Bal).
 • De minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag voor een milieubelastende activiteit (artikel 2.6 Bal):
  • op zee buiten de gemeente- of provinciegrens of
  • die geheel of in hoofdzaak wordt verricht in de exclusieve economische zone of
  • voor het exploiteren van een buisleiding met gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in paragraaf 3.4.3 van het Bal of
  • op bepaalde defensieterreinen
  • voor de opslag van en activiteiten met explosieven op locaties die staan in bijlage IX van het Besluit kwaliteit leefomgeving
 • De minister van Economische Zaken is bevoegd gezag voor het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk zoals bedoeld in paragraaf 3.10.1 van het Bal (artikel 2.7 Bal).
 • Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is ook het bevoegd gezag voor de algemene rijksregels voor de milieubelastende activiteit (artikel 2.9 Bal).