Vergunning- en meldingsplicht

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat in welke gevallen een omgevingsvergunning nodig is en in welke gevallen een meldingsplicht bestaat.

Omgevingsvergunning

In het Bal staat in welke gevallen een omgevingsvergunning nodig is als u een milieubelastende activiteit, lozingsactiviteit, wateronttrekkingsactiviteit of een activiteit in een beperkingengebied wil uitvoeren.

Voor de rijksmonumentenactiviteit, ontgrondingsactiviteit en stortingsactiviteit op zee is in principe altijd een omgevingsvergunning nodig. Tenzij er in het Bal staat dat er geen omgevingsvergunning nodig is.

Meldingsplicht

Voor alle activiteiten bepaalt het Bal of er een meldingsplicht bestaat en zo ja, voor welke gevallen deze plicht geldt.