Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet. Het Rijk stelt in het Bbl regels over activiteiten die ingrijpen op bouwwerken.

Teksten Bbl

In augustus 2018 is het Bbl in het Staatsblad gepubliceerd. Het Invoeringsbesluit wijzigt een aantal onderdelen van het Bbl.

Gebruiksfuncties in het Bbl

Onderdeel B van bijlage I bij het Bbl beschrijft de mogelijke gebruiks­functies.

Bevoegd gezag Bbl

Meestal is de gemeente bevoegd gezag voor de algemene regels uit het Bbl.

Gelijkwaardigheid Bbl

Het Bbl stelt regels aan de gelijk­waardigheid van maatregelen.

Maatwerk

Het Bbl is uitputtend maar biedt soms ruimte voor maatwerk.