Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Tegelijkertijd treedt het Besluit bouwwerken leefomgeving in werking.

De regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gelden voor iedereen die de volgende activiteiten uitvoert:

 • het bouwen en verbouwen van bouwwerken
 • het brandveilig gebruik van bouwwerken
 • het slopen van bouwwerken
 • het verwijderen van asbest uit bouwwerken
 • het breken van bouw- en sloopafval op de locatie waar dit materiaal vrijkomt

Het grootste deel van de regels in het Bbl staat nu in het Bouwbesluit 2012. Het Bbl bevat verder regels die nu staan in:

 • de Woningwet
 • het Besluit energieprestatie gebouwen
 • het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
 • het Asbestverwijderingsbesluit 2005

Het Bouwbesluit 2012 is in de periode voor 2012 grondig herzien. Deregulering was hierbij één van de hoofddoelen. De regels van het Bouwbesluit 2012 zijn zoveel mogelijk ongewijzigd overgezet naar het Bbl. Deze inhoudelijke regels zullen voor de gebruiker dus ook herkenbaar zijn.

Wettekst

Algemene Maatregelen van Bestuur

De Omgevingswet werkt door in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's).

In een blokkenschema wordt de verdeling van onderwerpen tussen de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet uitgelegd. De vier AMvB’s zijn: het omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het omgevingsbesluit bevat algemene/procedure regels en is gericht aan zowel de overheid als aan burgers en bedrijven. De andere drie AMvB’s; het Bkl, het Bal en het Bbl bevatten materiële regels. Het Bkl is gericht op overheden. Het Bal is gericht op burgers en bedrijven, net als het Bbl.

Deze AMvB's geven de regels voor het praktisch uitvoeren van de wet. De AMvB’s zijn nog niet definitief vastgesteld.

Opzet en structuur van Bbl

De opzet en structuur van het Bbl wijkt af van die van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat maakt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) beter leesbaar.

Ontwikkelingen bij Bbl

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt voor inwerkingtreding waarschijnlijk nog aangevuld en gewijzigd.

Bbl en de bruidsschat

Sommige onderwerpen uit het Bouwbesluit 2012 komen niet terug in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Rijk heeft hiervoor een 'bruidsschat' geregeld.

Gebruiksfunctie in Bbl

Met de gebruiksfunctie bedoelt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): “de gedeelten van een bouwwerk die eenzelfde gebruiksbestemming hebben en die samen een gebruikseenheid vormen”.

Lees meer over het begrip 'gebruiksfunctie'.

Voor wie geldt het Bbl?

De Regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gelden in het algemeen bij:

nieuw bouwwerk:

 • opdrachtgever bouwwerk
 • bouwer van het bouwwerk

bestaand bouwwerk:

 • eigenaar
 • beheerder
 • gebruiker

slopen bouwwerk:

 • opdrachtgever van de sloop
 • sloper

Handhaving bij Bbl

Het overschrijden van de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is een overtreding. Het bevoegd gezag kan bestuursrechtelijk handhavend optreden tegen overtredingen. Dit bestaat uit:

 • het opleggen van een last onder dwangsom
 • of het uitvoeren van bestuursdwang

Dat blijkt uit artikel 18.1, aanhef en onder c, Omgevingswet.  Deze bepaling is vergelijkbaar met het verbod in artikel 1b Woningwet.

Zorgplicht bij Bbl

Het Besluit bouwwerken leefomgeving bevat algemene rijksregels. Bij een aantal activiteiten geldt een specifieke zorgplicht.

Vergunningsplicht en meldingsplicht bij Bbl

Hoe is de vergunningsplicht en de meldingsplicht in het Besluit bouwwerken leefomgeving geregeld?