Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet. Het Rijk stelt in het Bbl regels over activiteiten die ingrijpen op bouwwerken.

Meer informatie over het Bbl

Hoofdstukindeling Bbl

Het Besluit bouwwerken leefomgeving bevat 8 hoofdstukken.

Gebruiksfuncties in het Bbl

Onderdeel B van bijlage I bij het Bbl beschrijft de mogelijke gebruiks­functies.

Bbl is uitputtend

Uitputtend betekent dat gemeenten niet zelf regels of voorschriften over onderwerpen mogen stellen.

Gelijkwaardigheid Bbl

Het Bbl stelt regels aan de gelijk­waardigheid van maatregelen.

Bevoegd gezag Bbl

Wie bevoegd gezag is voor de algemene regels uit het Bbl.