Bevoegd gezag Bbl

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat algemene rijksregels op bouwgebied. Daar hoort ook een bevoegd gezag bij.

Verantwoordelijkheden bevoegd gezag Bbl

Het bevoegd gezag Bbl is het bestuursorgaan:

  • waar u melding moet doen als u een activiteit wilt uitvoeren
  • dat maatwerkvoorschriften kan stellen
  • dat een besluit neemt over een gelijkwaardige maatregel
  • dat bevoegd is voor handhaving en toezicht van de voorschriften uit het Bbl

Gemeente vrijwel altijd bevoegd gezag

De Omgevingswet gaat uit van het decentraal-tenzij-beginsel. Daarom is voor activiteiten uit het Bbl de gemeente vrijwel altijd bevoegd gezag (artikel 2.2 Bbl).

Uitzondering

Er is 1 uitzondering op deze regel. Als op dezelfde locatie de provincie al een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit voor een complex bedrijf heeft verleend. Dan is de provincie het bevoegd gezag (artikel 2.2 Bal).

Vergunningverlening

Vrijwel altijd is het bevoegd gezag voor de algemene rijksregls uit het Bbl ook bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning voor dezelfde activiteit.