Maatwerk in Bbl

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is uitputtend. Afwijken met maatwerk kan alleen als het Bbl hiervoor ruimte biedt. De maatwerkmogelijkheden in het Bbl zijn beperkt en afgebakend.

Maatwerkregel

De gemeente kan maatwerkregels opnemen in het omgevingsplan over:

  • het aanscherpen van de energieprestatiecoëfficiënt voor bepaalde gebieden of categorieën gebruiksfuncties (artikel 4.150 Bbl)
  • het aanscherpen van de milieuprestatie voor een woonfunctie of kantoorgebouw (artikel 4.160 Bbl) in bepaalde gebieden (Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken)
  • het versoepelen van de regels voor bruikbaarheid voor bepaalde gebieden of categorieën woonfuncties (afdeling 4.5 Bbl)
  • het aanpassen van het aantal personen voor de celfunctie, de gezondheidszorgfunctie en de logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw, wanneer een gebruiksmelding moet worden gedaan (artikel 6.10 Bbl)

De maatwerkregel kan niet gaan over meet- of rekenmethoden.

Maatwerkvoorschrift

Het bevoegd gezag kan in individuele gevallen maatwerkvoorschriften stellen over de regels van:

  • bestaande bouw (artikel 3.7 Bbl)
  • nieuwbouw (artikel 4.5 Bbl)
  • gebruiken van een bouwwerk (artikel 6.5 Bbl)
  • bouw- en sloopwerkzaamheden (artikel 7.5 Bbl)
  • mobiel breken bouw- en sloopafval (artikel 7.32 Bbl)

In deze artikelen staat binnen welke grenzen het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften mag stellen. Zo kan een maatwerkvoorschrift voor bestaande bouw alleen de kwaliteit van de staat van een bouwwerk verhogen. Tot maximaal het niveau van nieuwbouw. Een maatwerkvoorschrift voor nieuwbouw mag alleen soepeler zijn.


Algemene informatie over: