Ontwikkelingen bij Bbl

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt naar verwachting nog voor inwerkingtreding aangevuld en gewijzigd. Lees verder om te zien om welke ontwikkelingen het gaat.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt naar verwachting nog voor inwerkingtreding aangevuld en gewijzigd.

Invoering wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op dit moment ligt het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. De stemming over het wetsvoorstel is tijdelijk uitgesteld.

Aanvullingswetten voor bodem, geluid en natuur

De Omgevingswet wordt aangevuld en gewijzigd door aanvullingswetten. De aanvullingsbesluiten bij deze wetten kunnen wijzigingen aanbrengen in het Bbl.

Implementatie herziening richtlijn energieprestatie gebouwen

Op dit moment is een wijziging van de bouwregelgeving over de energieprestaties van gebouwen in voorbereiding.

Invoeringsbesluit

Via het Invoeringsbesluit Omgevingswet wordt de vergunningsystematiek voor het bouwen gewijzigd. Dit vloeit voort uit de knip tussen de technische bouwactiviteit en de ruimtelijke aspecten van het bouwen. Deze wordt met de Invoeringswet ingevoerd. In het Bbl worden dan bouwwerken aangewezen waarvoor een vergunning voor de technische bouwactiviteit noodzakelijk is. Alleen voor bouwwerken met een zwaarder risicoprofiel zal nog een omgevingsvergunning nodig zijn. Gedacht kan worden aan:

  • Bouwwerken met meerdere bouwlagen en verdiepingsvloeren
  • Verbouwingen met wijzigingen in de brandcompartimentering
  • Bouwwerken met een hoogte van meer dan 5 meter.

Ook zal het Bbl bestaan uit een aanwijzing van vergunningvrije gevallen voor de omgevingsplanactiviteit. Hierbij gaat het dan om de ruimtelijke aspecten van het bouwen.

Andere wijzigingen

Ook voor de volgende onderwerpen kunnen wijzigingen in het Bbl ontstaan:

  • asbestdakenverbod
  • wettelijke verplichting tot gebruik van het landelijk asbestvolgsysteem bij asbestgerelateerde handelingen in of aan bouwwerken
  • mogelijke introductie van een verplicht energielabel C voor kantoren
  • de verdere uitwerking van de Energieagenda
  • de verdere uitwerking van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie