Omgevingsbesluit (Ob)

Het Omgevingsbesluit (Ob) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet. De algemene, procedurele regels in het Ob zijn bedoeld voor burgers,  bedrijven en overheid. Het Ob regelt welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden. Ook regelt dit besluit wat de betrokkenheid is van andere bestuursorganen, adviesorganen en adviseurs bij de besluitvorming. Verder regelt dit een aantal op zichzelf staande onderwerpen, zoals de milieueffectrapportage.

Teksten Omgevingsbesluit

In augustus 2018 is het Omgevingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. Het Invoeringsbesluit wijzigt een aantal onderdelen van het Omgevingsbesluit.

Procedures

In het Omgevingsbesluit staan de procedurele regels voor het nemen van een besluit op grond van de Omgevingswet.

Bevoegd gezag

In het Omgevingsbesluit staat wie het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen.

Advies en instemming

Advies en instemming bij aanvragen voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

Handhaving en uitvoering

Kwaliteitscriteria voor VTH draagt bij aan een professionele kwaliteit van de uitvoering van VTH.

DSO

Bij de Omgevingswet hoort digitale ondersteuning. Dat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Milieueffectrapportage

Procedures voor milieueffectrapportage en mer-beoordeling.