Omgevingsvisie Rijk

De Omgevingswet verplicht het Rijk tot een strategische visie op de fysieke leefomgeving. Deze Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft aan hoe de fysieke leefomgeving in Nederland eruit moet gaan zien. Het gaat om de jaren 2030-2050. De ontwerp-NOVI is verschenen op 20 juni 2019.

Hoe komt de Nationale Omgevingsvisie tot stand?

De Nationale Omgevingsvisie is zelfbindend voor het Rijk. Dat betekent dat het Rijk zichzelf verplicht om de visie te realiseren. Dat staat in de Omgevingswet.

De visie is voor het hele land en er zijn veel partijen bij betrokken. Samenwerking is daarom noodzaak. De Nationale Omgevingsvisie is in de Nederlandse netwerksamenleving pas echt effectief als ze inspireert, verbindt en aanzet tot actie. De opgaven waar Nederland voor staat vragen om samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie is daardoor een complex en omvangrijk proces.

Uitvoering Nationale Omgevingsvisie: hoe?

Betrokken partijen werken samen aan het uitvoeren van de visie. Dat gebeurt in programma's voor de uitvoering van het beleid. Daarin staan bijvoorbeeld maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Daarnaast zijn er andere uitvoeringsinstrumenten, zoals:

 • wet- en regelgeving
 • bestuurlijke en maatschappelijke afspraken
 • financiële instrumenten

4 grote thema's

In februari 2017 is de startnota De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie uitgebracht. Hierin heeft het Rijk met hulp van veel deskundigen en organisaties de onderwerpen op een rij gezet waar de politiek beslissingen over moet nemen.

Het Rijk heeft 4 grote thema's voor de inrichting van Nederland benoemd:

1) Naar een duurzame en concurrerende economie

 • Hoe kunnen innovatie, kennis, productiviteit en verduurzaming samen de economische ontwikkeling en onze levensstandaard vooruit helpen?

2) Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving

 • Hoe verminderen we ons energieverbruik?
 • Hoe halen we energie uit duurzamere bronnen zoals aardwarmte, zon en wind?
 • Hoe richten we Nederland in op de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast?

3) Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving

 • Hoe houden we ons land bereikbaar?
 • Waar bouwen we onze woningen?
 • Hoe houden we het vestigingsklimaat aantrekkelijk?

4) Naar een waardevolle leefomgeving

 • Hoe gaan we verantwoord om met onze natuur, met landbouw, met ons erfgoed en het landschap?

Welke beleidsnota's gaan op in de NOVI?

De NOVI wordt de enige strategische langetermijnvisie van het Rijk op de fysieke leefomgeving. Ze vervangt daarmee in ieder geval het strategische gedeelte van:

 • het waterplan
 • het verkeers- en vervoersplan
 • de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
 • het natuurbeleidsplan (natuurvisie in de Wet natuurbescherming)
 • het milieubeleidsplan

Wanneer treedt de NOVI in werking?

De NOVI moet klaar zijn als de Omgevingswet ingaat. Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is, wordt de NOVI nu voorbereid op grond van de huidige regelgeving. Dat is onder andere artikel 2.3, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Kabinetsperspectief

Op 5 oktober 2018 is het kabinetsperspectief op de Nationale Omgevingsvisie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is een eerste stap naar de Nationale Omgevingsvisie. In het kabinetsperspectief staan 3 urgente onderwerpen centraal:

 1. energietransitie
 2. extra woningbouw
 3. kringlooplandbouw

Meer informatie