Kennisgeving participatie

In de kennisgeving participatie staat hoe het bevoegd gezag of de initiatiefnemer de diverse partijen (zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) betrekt.

Het bevoegd gezag geeft in deze kennisgeving aan wie aan het participatieproces kunnen meedoen. Ook staat erin waarover ze kunnen meepraten en op welk moment. De kennisgeving vermeldt ook waar extra informatie over het project beschikbaar is. Als die er nog niet is, dan staat er waar deze later beschikbaar komt.

Rol bevoegd gezag en initiatiefnemer

Het bevoegd gezag is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor een goed verloop van de participatie. In sommige gevallen is er een andere initiatiefnemer. In dat geval maken bevoegd gezag en initiatiefnemer samen afspraken over de rol van het bevoegd gezag en de rol van de initiatiefnemer. In de kennisgeving staat dan welke afspraken hierover zijn gemaakt.

Het bevoegd gezag kan de kennisgeving participatie tegelijk met de kennisgeving voornemen publiceren. Maar dit is geen verplichting. Er kan bijvoorbeeld meer tijd nodig zijn om het participatieproces in te richten. Het bevoegd gezag moet de kennisgeving participatie op zijn laatst bij de start van de verkenning publiceren.