Wat is de instructie?

Een instructie is een eenmalige opdracht van een hoger bestuursorgaan aan een lager bestuursorgaan. De instructie kan ook een opdracht zijn om iets niet te doen.

Een bestuursorgaan gebruikt een instructie als instructieregels niet toereikend zijn. Een opdracht moet bijvoorbeeld snel(ler) worden uitgevoerd. Of een opdracht geldt maar voor een beperkt aantal geadresseerden. Bestuursorganen mogen een instructie alleen gebruiken voor taken en bevoegdheden die excpliciet in de Omgevingswet staan.

Als bestuursorganen een instructie geven, moeten zij daarbij een termijn stellen. Het andere bestuursorgaan moet de opdracht juist, volledig en op tijd uitvoeren. Wanneer het andere bestuursorgaan dat niet doet, kan het niet opnieuw een instructie of instructieregel  krijgen. In zo’n geval kan het hogere bestuursorgaan andere interbestuurlijke toezichtsinstrumenten toepassen, zoals schorsing of vernietiging van besluiten.

Voor welke onderwerpen kan het bevoegd gezag instructies geven?

Artikel 2.33 en artikel 2.34 van de Omgevingswet noemt de bevoegdheden om instructies te geven. Een instructie kan worden gegeven als dat nodig is voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Ook kan instructie worden geven aan het waterschapsbestuur als dat nodig is voor een samenhangend en doelmatig regionaal waterbeheer.

Ook kan een instructie dienen om een algemene wettelijke taak, duidelijker aan een bepaald openbaar lichaam op te dragen. Een voorbeeld hiervan is de instructie om een beheersmaatregel te nemen of een bepaalde handeling uit te voeren. Tot slot kan een bestuursorgaan een instructie gebruiken om in een bijzonder geval aan te geven wat er onder een algemeen geformuleerde norm moet worden verstaan.

Heeft een instructie betrekking op een programma? Dan kan de instructie een opdracht bevatten om een extra maatregel in het programma op te nemen. Of om een bepaalde maatregel op een bepaalde wijze vorm te geven of uit te voeren.

Meer informatie