Type 3 – in acht nemen

'In acht nemen' betekent in het kader van de instructieregel dat een overheid aan die instructieregel móét voldoen.

Voorbeeld 1: rijksomgevingswaarden

Bij het vaststellen van een omgevingsplan in een aandachtsgebied voor luchtkwaliteit moet het bevoegd gezag altijd de rijksomgevingswaarden voor luchtkwaliteit in acht nemen. Dit staat in artikel 5.51 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit geldt ook voor specifieke gevallen. Bijvoorbereld de aanleg van nieuwe auto(snel)wegen. Of de aanleg van tunnels langer dan 100 meter. Een ook bij het toestaan van een milieubelastende activiteit.

Voorbeeld 2: externe veiligheid

Nog een voorbeeld, nu over externe veiligheid. Bij een projectbesluit voor de aanleg van een autosnelweg moet het Rijk een bepaalde afstand bij kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en locaties in acht nemen (artikel 9.1 Bkl).