Dit houdt de mer in

De milieueffectrapportage (mer) schrijft een milieubeoordeling voor bepaalde plannen en projecten. Het milieueffectrapport (MER) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming.

Moederprocedure

De mer-procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt. Bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure of een omgevingsvergunningsprocedure.

Milieueffectrapportage

In afdeling 16.4 van de Omgevingswet (Ow) staat de regelgeving over de milieueffectrapportage (mer). De EU-richtlijn voor de milieueffectrapportage (mer-richtlijn) en de EU-richtlijn voor strategische milieubeoordeling (smb-richtlijn) schrijven voor bepaalde plannen en projecten een zogenoemde milieubeoordeling voor. Deze wordt in de milieueffectrapportage opgenomen voorafgaand aan het nemen van een besluit over het vaststellen van het plan of het toestaan van het project.

Plan-mer en project-mer

Bij mer-plichtige plannen of programma’s gaat het om een 'plan-mer'. Bij mer-plichtige projecten gaat het om een 'project-mer'.

Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport (MER) brengt op voorgeschreven manier de milieugevolgen van een plan of project in beeld voordat het besluit wordt genomen of het plan wordt vastgesteld. Het bevoegd gezag kan de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Zo krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming over projecten en plannen met mogelijk aanzienlijke gevolgen voor het milieu.

Het begrip milieu volgens EU-richtlijnen

Het begrip 'milieu' in de genoemde EU-richtlijnen omvat naast natuurlijke elementen als water, lucht en bodem bijvoorbeeld ook cultureel erfgoed en natuur.

Wetsvoorstel

De regels voor de milieueffectrapportage zijn opgenomen in het wetsvoorstel. Deze stellen eisen aan de besluitvorming voor een aantal in de Omgevingswet geïntroduceerde instrumenten (paragraaf 4.16.5 Memorie van Toelichting Ow).