Dit verandert er in de milieueffectrapportage

De mer-wetgeving wordt opgenomen in de Omgevingswet, maar verandert nauwelijks. De meeste regels over de milieueffectrapportage komen in het Omgevingsbesluit te staan.

De Omgevingswet (Ow) heeft als doel om de toepassing van het bestaande mer-instrumentarium te vereenvoudigen, zodat dit nog beter wordt gebruikt als hulpmiddel voor besluitvorming.  Tegelijkertijd worden de onderzoekslasten beperkt. De mer wordt een duidelijker onderdeel van het proces van besluitvorming en minder een op zichzelf staande procedure.

De coördinatieregeling

De coördinatieregeling voor de milieueffectrapportage (hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer) komt te vervallen. De mer wordt opgenomen in de besluitvormingsprocedure. Dat maakt de regeling overbodig.

Procedurewijzigingen

De Omgevingswet brengt een aantal procedurewijzigingen aan met betrekking tot de milieueffectrapportage:

  • Een aantal instrumenten van de wet kan een kader vormen voor projecten die zijn aangewezen in bijlage V van het Omgevingsbesluit. In dat geval gelden in de voorbereidingsprocedure de aanvullende regels voor de milieueffectrapportage voor plannen en programma’s (paragraaf 16.4.1 Ow). Dit kan het geval zijn bij de omgevingsvisie, het omgevingsplan, het programma en de omgevingsverordening.
  • Het Omgevingsbesluit regelt ook een aantal op zichzelf staande onderwerpen, zoals de milieueffectrapportage en financiële bepalingen.
  • Verder introduceert de Omgevingswet enkele wijzigingen in de regels rondom plan mer-plicht en project mer-plicht. Dit staat uitgelegd in paragraaf 4.3.8 van de memorie van toelichting Ow.

Geen wijzigingen inhoudelijke eisen

De Omgevingswet zal geen wijzigingen aanbrengen aan de inhoudelijke eisen van een milieueffectrapport. Het rapport moet dus nog steeds uitgaan van de maximale mogelijkheden van het plan of project.  Ook moeten er in het rapport nog steeds alternatieven worden vergeleken. Omdat de kerninstrumenten waar de mer aan gekoppeld is wél nieuw zijn, is de Commissie mer in samenwerking met het ministerie pilotprojecten gestart om te onderzoeken hoe mer het beste hierop kan inspelen.

Commissie mer

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke adviseur bij mer-procedures. De Commissie adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Voor vragen daarover kunt u terecht bij de helpdesk van de Commissie. In de memorie van toelichting, paragraaf 4.16.5 staat uitgelegd waarom de positie van de Commissie mer is opgenomen in de wet.