Procedure omgevingsvergunning

Iemand die een activiteit wil verrichten, moet zelf belanghebbenden informeren en betrekken. Vooroverleg vindt vervolgens plaats vóór het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De hoofdregel in het aanvraagproces is dat de ‘reguliere procedure’ wordt gevolgd.

Aanvraag omgevingsvergunning

Vooroverleg vindt plaats vóór het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit vooroverleg bevordert de kwaliteit van ingediende aanvragen, waardoor de vergunningprocedures worden bekort. Vooroverleg wordt door de Omgevingswet niet gereguleerd, is vormvrij en het initiatief hiervoor ligt bij de aanvrager.

De aanvrager bepaalt zelf voor welke activiteiten hij een vergunning aanvraagt en wanneer hij dat doet. Hij kan dus voor verschillende vergunningplichtige activiteiten tegelijk 1 aanvraag indienen. Maar hij kan er ook voor kiezen om de aanvragen los van elkaar over een langere periode te doen.

Hoofdregel: reguliere procedure

De hoofdregel is dat de reguliere procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd (Omgevingswet, artikel 16.62). In bijzondere gevallen geldt de uitgebreide procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In artikel 10.24 van het Omgevingsbesluit worden deze gevallen aangewezen.

Samengevat:

  • wanneer dit volgt uit internationaalrechtelijke en Europese inspraakverplichtingen of
  • activiteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben

Deze internationaalrechtelijke verplichtingen vloeien voort uit:

Lees meer over inspraak en rechtsbescherming bij de vergunningprocedure de pagina procedures.

Zie ook de informatie over het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

Participatie

De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie van de omgeving bij de voorbereiding van beleid- en besluitvorming. Iemand die een activiteit wil verrichten, moet zelf belanghebbenden informeren en betrekken. Lees meer hierover op de pagina 'Participatie in de omgevingsvergunning.'

Niets geregeld over digitale beschikbaarheid

Digitaal beschikbaar stellen van de omgevingsvergunning via de landelijke voorziening is niet verplicht omdat de omgevingsvergunning niet genoemd is bij de besluiten in artikel 14.4 van het Omgevingsbesluit.

Projectbesluit als omgevingsvergunning

Een projectbesluit kan gelden als omgevingsvergunning voor bepaalde activiteiten (artikel 5.52 lid 2a Ow). De beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen gelden ook hier. Net als de regels over voorschriften voor een omgevingsvergunning uit paragraaf 5.1.4 Omgevingswet en hoofdstuk 8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het is dus te  een soort integratie van omgevingsvergunningen (artikel 5.53 Ow).

Het Rijk en de provincie kunnen met het vaststellen van een projectbesluit een deel van de beoordelingsregels van een omgevingsplan of een waterschapsverordening wijzigen of buiten toepassing verklaren. Het Rijk kan dit ook doen voor de omgevingsverordening van een provincie.