Omgevingswaarde

Een omgevingswaarde is één van de instrumenten waarmee overheden het beleid van een omgevingsvisie kunnen uitvoeren. Deze moet objectief zijn vast te stellen en meetbaar zijn. De rijksomgevingswaarden zijn vastgesteld in hoofdstuk 2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Dit houdt het in

Omgevingswaarden leggen de kwaliteit vast die gemeente, provincie of Rijk voor de fysieke leefomgeving wil bereiken.

Rijksomgevingswaarden

In het Bkl staan omgevingswaarden voor de volgende onderwerpen:

Waterveiligheid en de NEC-plafonds worden via het invoeringsbesluit toegevoegd.

Afwijkende en aanvullende omgevingswaarden

De provincie en gemeente kunnen andere omgevingswaarden stellen voor lucht- en waterkwaliteit en zwemwater.

Dit verandert er

Omgevingswaarden zijn in 1 AMvB te vinden en meer bevoegdheden voor decentrale overheden.

Doorwerking omgevingswaarde via instructieregels

Omgevingswaarden gelden voor de overheid die ze vaststelt. Ze kunnen doorwerken voor een ander bestuursorgaan via instructieregels.

Keuze omgevingswaarde, instructieregel of algemene regel

Om een doelstelling uit de omgevingsvisie te bereiken, kan de overheid verschillende regels inzetten.

Verschil omgevingswaarde, immissiewaarde en emissiewaarde

De verschillen lichten we toe aan de hand van voorbeelden.

Relatie met andere instrumenten

Omgevingswaarden hebben een relatie met verschillende andere instrumenten.