Waar moet het bevoegd gezag bij de voorbereiding en in de procedure van de omgevingswaarde rekening mee houden?

De gemeente of provincie moet rekening houden met de doelstellingen in de omgevingsvisie. De rijksomgevingswaarden zijn al vastgesteld.

Omgevingswaarden provincie en gemeenten

Een omgevingswaarde is een van de instrumenten waarmee overheden het beleid van een omgevingsvisie kunnen uitvoeren.

De voorbereiding begint dus bij de omgevingsvisie. Welk beleidsdoelstelling is hier geformuleerd? Hoe is die doelstelling te kwantificeren? En is monitoring zinvol? Aan de hand van dit soort vragen wordt een keuze gemaakt tussen omgevingswaarde, instructieregel of algemene regel.

Als de beleidsdoelstelling met de omgevingswaarde is geformuleerd, kan deze worden vastgesteld. De vaststelling van lokale omgevingswaarden loopt mee in de procedure van de omgevingsverordening of het omgevingsplan.

Rijksomgevingswaarden

De rijksomgevingswaarden zijn al vastgesteld in hoofdstuk 2 van het Besluit kwaliteiten leefomgeving (Bkl).