Verplichte programma's volgend uit Europese regelgeving

Dit type verplichte programma's zijn vooral de al bestaande plannen en programma's die volgen uit Europese regelgeving.

Voorbeelden

Het gaat onder meer om de Richtlijn omgevingslawaai, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn overstromingsrisico's en de Richtlijn luchtkwaliteit. De artikelen 3.6 tot en met 3.9 van de Omgevingswet verplichten gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om voor deze domeinen programma's vast te stellen.

Afstemming versterken

Het verplichte programma volgend uit Europese regelgeving biedt kansen om zowel de verticale als horizontale afstemming tussen bevoegde gezagen te versterken. Denk bijvoorbeeld aan overleg tussen waterbeheerders (Rijk of waterschap) en gemeenten.

Tabel met verplichte programma's per overheidslaag

In een tabel staan de verplichte programma's volgend uit Europese regelgeving per overheidslaag op een rij.

Verplichte programma's volgend uit Europese regelgeving per overheidslaag
Overheidslaag Omschrijving Artikel in Ow
Rijk Stroomgebiedbeheerplannen Art. 3.9 Ow
Overstromingsrisicobeheerplannen

Programma mariene strategie

Nationaal waterprogramma

Maritiem ruimtelijk plan
Beheerplan Natura 2000
Actieplan geluid
Programma voor emissiereductie NEC-stoffen
Provincie Regionaal waterprogramma Art. 3.8 Ow
Beheerplan Natura 2000
Actieplan geluid
Gemeente Actieplan geluid Art. 3.6 Ow
Waterschap Waterbeheerprogramma Art. 3.7 Ow

Overgangsrecht

Overgangsrecht regelt dat verplichte programma's op grond van het oude recht blijven gelden onder de Omgevingswet. Het Europese recht bepaalt de datum waarop vernieuwing nodig is.

Meer informatie