Projectprocedure en projectbesluit

Een projectprocedure maakt projecten met een publiek nationaal, provinciaal, gemeentelijk of waterstaatsbelang mogelijk. De projectprocedure bestaat uit 5 stappen. De laatste stap ervan is niet voor alle overheden gelijk. Het Rijk, provincies en waterschappen stellen in deze stap een projectbesluit vast. Gemeenten stellen in deze stap de aanpassing van het omgevingsplan vast.

Dit is het projectbesluit

Om een project uit te voeren, kan de overheid de projectprocedure gebruiken.

Een project volgens de Omgevingswet

Met 'project' bedoelt de wetgever alle activiteiten die in de fysieke leefomgeving plaatsvinden.

Stappen projectprocedure

De projectprocedure bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Kennisgeving voornemen
  2. Kennisgeving participatie
  3. Verkenning
  4. Voorkeursbeslissing
  5. Projectbesluit

Veranderingen

De projectprocedure en het projectbesluit vervangen een aantal regelingen en procedures uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Tracéwet, de Waterwet en de Ontgrondingenwet.

Verhalen uit het land

aandeslagkaart

Waar werken overheden met het projectbesluit? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart.