Wat verandert er?

De projectprocedure en het projectbesluit vervangen:

  • het inpassingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
  • het tracébesluit uit de Tracéwet
  • het projectplan uit de Waterwet
  • coördinatieregelingen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Tracéwet, de Waterwet en de Ontgrondingenwet