Omgevingsverordening

De omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Per provincie is er één omgevingsverordening. Zij vervangt bestaande verordeningen zoals de milieuverordening, de planologische verordening, de ontgrondingenverordening, de landschapsverordening en de grondwaterverordening.

Hoofdlijnen

De omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Op deze pagina vindt u wat moet, wat mag en wat kan.

Opstellen en vaststellen

De provincie moet bij het opstellen van een omgevingsverordening rekening houden met het beleid van andere bestuursorganen.

Instructieregels

De provincie kan instructieregels opnemen in de omgevingsverordening om aan de omgevingswaarden of doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te voldoen.

Afwegingsruimte

In de omgevingsverordening staat in welke gevallen en onder welke voorwaarden afgeweken kan worden van instructieregels van de provincie.

Samenhang

De omgevingsvisie van de provincie en de instructies en instructieregels van het Rijk hebben invloed op de provinciale omgevingsverordening.

Regels over activiteiten

De provincie kan in de omgevingsverordening regels stellen over activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

Digitale beschikbaarheid

Bij het op- en vaststellen van de omgevingsverordening zijn de landelijke standaarden verplicht.

Dit verandert er

In de omgevingsverordening staan instructieregels over het uitvoeren van taken en bevoegdheden door gemeenten en waterschappen.

Handreiking IPO

Het InterProvinciaal Overleg (IPO) heeft een handreiking opgesteld die aangeeft wat nodig is om een omgevingsverordening te maken.

Verhalen uit het land

aandeslag_uitsnede

Waar wordt gewerkt aan een omgevingsverordening? Hoe loopt dat? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart!

Omgevingsverordening in de provincies

Hier vindt u links naar pagina’s van de websites van de provincies waar informatie over de provinciale omgevingsverordening te vinden is.