Wat kan de provincie in de omgevingsverordening nog meer regelen?

In de omgevingsverordening kan de provincie ook andere onderwerpen regelen over de fysieke leefomgeving binnen de provincie. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Welke regels kan de provincie stellen?

Het gaat om:

Een andere pagina beschrijft wat de provincie moet regelen in de omgevingsverordening.

Wanneer mag de provincie regels stellen?

Dit mag alleen onder de volgende voorwaarden:

 • als het gaat om een provinciaal belang
 • dit belang niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door een gemeente kan worden behartigd
 • als dit nodig is voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden

Omgevingswaarden

De provincie kan in de omgevingsverordening omgevingswaarden vaststellen voor aspecten waarover het Rijk in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)(hoofdstuk 2) nog geen omgevingswaarden heeft vastgesteld. Dit volgt uit artikel 2.12 lid 1 Omgevingswet (Ow). Daarnaast kan de provincie soms afwijken van omgevingswaarden van het Rijk. Het Bkl biedt daarvoor de volgende mogelijkheden:

 • omgevingswaarde luchtkwaliteit (artikel 2.2, lid 3, Bkl): de provincie kan strengere omgevingswaarden vaststellen voor de kwaliteit van de buitenlucht
 • omgevingswaarde waterkwaliteit (artikel 2.10, lid 3, Bkl): de provincie kan strengere omgevingswaarden vaststellen voor de waterkwaliteit van KRW-oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen
 • Omgevingswaarde kwaliteit van zwemlocatie (artikel 2.21, lid 3, Bkl): de provincie kan strengere omgevingswaarden vaststellen voor de kwaliteit van een zwemlocatie

Bij het vaststellen van de omgevingswaarde hoort de verplichting om de methode van monitoring van de omgevingswaarde aan te geven (artikel 20.2 Ow).

Instructieregels

De provincie kan in de omgevingsverordening instructieregels opnemen (paragraaf 2.5.1 Ow). De instructieregels gelden voor bestuursorganen van de provincie, de gemeente of het waterschap. De instructieregel heeft tot doel dat wordt voldaan aan omgevingswaarden of dat de provincie andere doelstellingen van de provincie bereikt (artikel 2.22 Ow).

De instructieregels die gelden voor de provincie kunnen gaan over:

 • de uitoefening van taken van de provincie (artikel 2.18 Ow)
 • de inhoud of motivering van:
  • een programma van Gedeputeerde Staten
  • een maatwerkvoorschrift
  • een projectbesluit van Gedeputeerde Staten

De instructieregels die gelden voor de gemeente kunnen gaan over:

 • de uitoefening van taken van de gemeente (artikel 2.16 Ow)
 • de inhoud of motivering van:
  • een programma
  • een omgevingsplan
  • een maatwerkvoorschrift (dit staat in het concept voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet)

Instructieregels over het omgevingsplan kunnen alleen gaan over de onderdelen die de Omgevingswet vereist of mogelijk maakt. Niet over de regels die de gemeente naar eigen inzicht kan opnemen in het omgevingsplan. Dit blijkt uit artikel 2.23, lid 3, Ow.

De instructieregels die gelden voor het waterschap kunnen gaan over:

 • de uitoefening van taken van het waterschap (artikel 2.17 Ow)
 • de inhoud of motivering van:
  • een programma
  • een waterschapsverordening
  • een maatwerkvoorschrift (dit staat in het concept voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet)
  • een projectbesluit
  • een legger, met inbegrip van een technisch beheerregister
  • een peilbesluit

Programmatische aanpak

De provincie kan in de omgevingsverordening programma's met een programmatische aanpak aanwijzen voor:

 • het bereiken van de omgevingswaarden die de provincie in de omgevingsverordening heeft vastgesteld
 • het bereiken van een andere doelstelling waarvoor in de omgevingsverordening:
  • een instructieregel is gesteld
  • beoordelingsregels over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit zijn opgenomen
  • beoordelingsregels over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning zijn opgenomen. Dit kan alleen voor een activiteit waarvoor in de omgevingsverordening een vergunningplicht is opgenomen.

De juridische basis hiervoor staat in artikel 3.15 Ow.

Functietoedelingsregels

Een omgevingsverordening kan functietoedelingsregels bevatten (artikel 4.2, lid 2, Ow). Maar alleen als de provincie het onderwerp niet doeltreffend met een instructieregel kan regelen. Hierbij moet de provincie de regels voor toedelen van functies in het omgevingsplan toepassen (artikel 7.1 Bkl).

Meldingsplicht en vergunningplicht activiteiten

De provincie kan in een omgevingsverordening een verbod opnemen om bepaalde activiteiten te verrichten zonder voorafgaande melding of omgevingsvergunning.

De juridische basis hiervoor staat in artikel 4.4 Ow.

Aanwijzen adviseurs omgevingsvergunning

Voor de procedure voor de omgevingsvergunning kan de provincie een of meer adviseurs aanstellen (artikel 16.15 Ow).

Als de provincie adviseurs aanwijst moet zij dit in de omgevingsverordening regelen. Ook geeft zij aan bij welke gevallen deze adviseurs betrokken moeten zijn.

Mogelijkheid maatwerkvoorschriften

Als de provincie in de omgevingsverordening activiteiten aanwijst waarvoor een omgevingsvergunning nodig is of waarvoor algemene regels worden gesteld, kan de mogelijkheid worden geboden maatwerkvoorschriften vast te stellen (artikel 4.5 Ow).

Hierbij wordt dan tevens aangegeven binnen welke bandbreedte de maatwerkvoorschriften gesteld kunnen worden. De maatwerkvoorschriften maken bij een vergunningplichtige activiteit deel uit van de omgevingsvergunning. Als geen omgevingsvergunning nodig is, staan de maatwerkvoorschriften in een maatwerkbesluit.

Maatwerkregels

Met een maatwerkregel kan de provincie in een omgevingsverordening afwijken van de algemene rijksregels die voor een gebied of activiteit gelden (artikel 4.6 Ow).

Wanneer maatwerkregels opnemen

Dit kan alleen als het Rijk (in het Bal of het Bbl) hiervoor de bevoegdheid geeft. Rijk en provincie bepalen ook binnen welke bandbreedte de maatwerkregels kunnen worden gesteld.

Het Rijk maakt maatwerkregels in de omgevingsverordening mogelijk voor milieubelastende activiteiten (artikel 2.12 Bal).

Als de provincie maatwerkregels stelt, dan betekent dat dus dat er aanvullende regels gelden bovenop de regels die in het Bal of Bbl zijn opgenomen. Of regels die afwijken van de regels van het Bal of Bbl.

Bevoegdheid geven voor maatwerkregels

De provincie kan in de omgevingsverordening aan gemeente en waterschap de mogelijkheid bieden om maatwerkregels op te nemen in het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Dit kan alleen over onderwerpen die in de omgevingsverordening zijn geregeld. De provincie moet ook aangeven binnen welke bandbreedte maatwerkregels gesteld kunnen worden.

Beoordelingsregels omgevingsvergunningen

De provincie kan beoordelingsregels opnemen over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning voor:

 • Een milieubelastende activiteit (artikel 5.19 Ow). Ondanks dat dit een door het Rijk geregelde activiteit is.
 • Voor activiteiten die niet door het Rijk zijn geregeld, kan de provincie eigen beoordelingsregels opnemen in de omgevingsverordening. Wanneer een vergunningplichtige activiteit gevolgen kan hebben voor een KRW-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam, moet in de omgevingsverordening het algemene toetsingskader voor wateractiviteiten zijn opgenomen. Dit volgt uit artikel 7.12 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Voorbereidingsbesluit: gevolgen door Invoeringswet

Provinciale Staten kunnen met het oog op het opnemen van regels in de omgevingsverordening een voorbereidingsbesluit vaststellen. In het door de Invoeringswet aangepaste artikel 4.15 van de Omgevingswet wordt bepaald dat de regels van het voorbereidingsbesluit de omgevingsverordening wijzigen.