Regels over activiteiten in de omgevingsverordening

De provincie kan diverse soorten regels stellen over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving (artikel 4.2 Ow). Bijvoorbeeld over activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de staat en werking van wegen in beheer bij de provincie.

Wanneer mag de provincie regels stellen?

Dit mag alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een provinciaal belang.
 • Een gemeente kan het belang niet op een doelmatige en doeltreffende wijze behartigen.
 • De regels zijn nodig voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden.

Welke activiteiten?

De provincie kan regels stellen aan:

Welke soorten regels?

De regels over activiteiten in de omgevingsverordening kunnen bestaan uit:

 • Direct werkende regels waaraan degene die de activiteit uitvoert, zich moet houden.
 • Regels die stellen dat het verboden is de activiteit te verrichten zonder dit vooraf te melden.
 • Regels die stellen dat het verboden is een activiteit te verrichten zonder voorafgaande vergunning. De provincie moet beoordelingsregels opnemen voor activiteiten waarvoor zij in de omgevingsverordening een vergunningplicht aanwijst (artikel 5.30 Ow).
 • Een informatieplicht bij een melding of een aanvraag voor een omgevingsvergunningsactiviteit op grond van de omgevingsverordening. Dit kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn om te bevestigen dat een activiteit geen problemen oplevert. De initiatiefnemer moet aan de hand van gegevens aantonen dat hij voldoet aan een bepaalde norm. Hij moet bijvoorbeeld akoestisch onderzoek laten verrichten om aan te tonen dat het geluid van de activiteiten de kwaliteit van een stiltegebied niet aantast.

Ontgrondingsactiviteiten

De provincie kan in de omgevingsverordening regels opnemen over de ontgrondingsactiviteiten op land, in regionale wateren en in het winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk. Dit staat in artikel 16.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit kan alleen als dat doelmatig en doeltreffend is; zie het begin van deze pagina.

Met de regels kan de provincie:

 • Afwijkende begrenzingen van de vergunningvrije gevallen van artikel 16.7 Bal opnemen.
 • Vergunningvrije gevallen toevoegen naast de opsomming van artikel 16.7 Bal.
 • Vergunningvrije gevallen uitsluiten in afwijking van artikel 16.7 Bal.

Lozingsactiviteiten

De provincie kan in haar omgevingsverordening inhoudelijke voorschriften, vergunningplichten, meldingsplichten en informatieplichten opnemen.

De provincie kan bijvoorbeeld een vergunningplicht opnemen voor lozingsactiviteiten van afvalwater of koelwater dat afkomstig is van milieubelastende activiteiten. Hierbij gaat het om directe lozingen op op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringstechnisch werk. Dit staat in artikel 2.15, lid 2, onder b van het Bal. Voorwaarde is dat de provincie de vergunningplicht instelt omdat ze taken moet uitvoeren op het gebied van beheer van watersystemen en waterketenbeheer.

Milieubelastende activiteiten

In de omgevingsverordening kan de provincie regels stellen aan milieubelastende activiteiten. De provincie kan een vergunningplicht opnemen in de omgevingsverordening. Dit staat in artikel 2.15, lid 2, onder b van het Bal. Dit kan alleen als de provincie provinciale taken moet uitvoeren wat betreft het:

 • voorkomen of beperken van geluidhinder in stiltegebieden
 • beschermen van de kwaliteit van grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden
 • beheer van watersystemen en zwemwaterbeheer