Samenhang instrumenten Omgevingswet en omgevingsverordening

De omgevingsvisie van de provincie en de instructies en de instructieregels van het Rijk hebben invloed op de provinciale omgevingsverordening.

Omgevingsvisie provincie

De provinciale omgevingsvisie is een belangrijk kader voor de omgevingsverordening. Het is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

Instructies en instructieregels van het Rijk

In hoofdstuk 7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) heeft het Rijk instructieregels opgenomen. Deze instructieregels geven richting aan de inhoud van de regels van de omgevingsverordening. Ze hebben invloed op de beleidsvrijheid van de provincie voor het stellen van regels over bepaalde onderwerpen of activiteiten.

Daarnaast kan het Rijk met het geven van instructies de provincie verplichten om de omgevingsverordening aan te passen.

Samenhang tussen omgevingsverordening en instructieregel Rijk

Als de provincies hun omgevingsverordening opstellen, moeten ze instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt het Rijk dat de provincies de onderwerpen die een rijksbelang hebben goed in hun omgevingsverordening verwerken.

Samenhang tussen omgevingsverordening en instructie Rijk

Verder kan het Rijk de provincies een instructie geven om specifieke regels in hun omgevingsverordening aan te passen. Hiermee geeft het Rijk aan hoe de provincies een bepaalde taak moeten uitvoeren. In de Omgevingswet gaat het specifiek over taken rond het beheer van watersystemen of waterketenbeheer. De instructie heeft pas gevolgen als de provincie deze hebben opgevolgd.