Welke instrumenten van de Omgevingswet hebben invloed op de omgevingsverordening?

De omgevingsvisie van de provincie, en de instructies en de instructieregels van het Rijk, hebben invloed op de provinciale omgevingsverordening.

Omgevingsvisie provincie

De provinciale omgevingsvisie is een belangrijk kader voor de omgevingsverordening. De omgevingsvisie van de provincie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

Instructies en instructieregels van het Rijk

In hoofdstuk 7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) heeft het Rijk instructieregels opgenomen. De instructieregels geven richting aan de inhoud van de regels van de omgevingsverordening. De instructieregels hebben invloed op de beleidsvrijheid van de provincie voor het stellen van regels over bepaalde onderwerpen of activiteiten.

Daarnaast kan het Rijk met het geven van instructies de provincie verplichten om de omgevingsverordening aan te passen.