Omgevingsverordening: wat verandert er?

Vervanging van huidige verordeningen

De omgevingsverordening omvat regels over de fysieke leefomgeving die nu onder andere staan in:

  • de milieuverordening
  • de planologische verordening
  • de ontgrondingenverordening
  • de landschapsverordening
  • de grondwaterverordening

Overgangsrecht

De Invoeringswet Omgevingswet en het Invoeringsbesluit Omgevingswet regelen het overgangsrecht.

Het is de verwachting dat de omgevingsverordeningen klaar zijn op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In het concept voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet staan daarom geen regels voor het van kracht blijven van bestaande provinciale verordeningen.