Provinciale omgevingsvisie: dit staat erin

Iedere provincie in Nederland stelt een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

De omgevingsvisie is vormvrij: de provincie bepaalt detailniveau, gebieden, sectoren en thema's.

Inhoudelijke eisen

Eisen en randvoorwaarden die de wet stelt aan de provinciale omgevingsvisie.

Op wie van toepassing

Een omgevingsvisie is zelfbindend: ze bindt alleen het bestuursorgaan dat het document heeft vastgesteld.

Thema's

Gezondheid, energietransitie en natuur zijn voorbeelden van thema's in de omgevingsvisie.

Grens met programma

Er is geen verplichte juridische koppeling tussen omgevingsvisie en programma.