Waarmee moet de provincie bij de voorbereiding en in de procedure rekening houden?

Het college van Provinciale Staten stelt de omgevingsvisie vast (artikel 3.1 Omgevingswet).

Afstemming

Een bestuursorgaan moet rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen (artikel 2.2 Ow). Dit betekent dat de provincie bij het opstellen van de omgevingsvisie rekening moet houden met het beleid van andere bestuursorganen.

Participatie

Een open houding ten opzichte van maatschappelijke initiatieven heeft voordelen. Bij een vroegtijdige participatie zijn alternatieven bespreekbaar. Het kan ook meer steun opleveren voor een beslissing. Het draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming. Lees meer over de wettelijke verplichtingen voor participatie bij de omgevingsvisie. In de Inspiratiegids participatie Omgevingswet vindt u voorbeelden van mogelijke vormen van participatie en ervaringen met participatietrajecten.

Voorbereidingsprocedure

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldt voor de voorbereiding van de omgevingsvisie (artikel 16.26 Ow).

Iedereen kan zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerp van het omgevingsplan (artikel 16.23 Ow in combinatie met artikel 16.22 Ow).

Tegen een omgevingsvisie staat geen beroep open, omdat een omgevingsvisie alleen de provincie zelf bindt en geen juridische gevolgen heeft.

Milieueffectrapportage

De omgevingsvisie kan een kader vormen voor projecten die staan in bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob). Als dit zo is, gelden in de voorbereidingsprocedure de aanvullende regels voor milieueffectrapportage voor plannen en programma's (paragraaf 16.4.1 Ow).

Subsidiariteit

Op veel bevoegdheden van de provincie is artikel 2.3 van de Omgevingswet van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor het stellen van algemene regels of instructieregels en het nemen van projectbesluiten.

Die bevoegdheden kan de provincie alleen uitvoeren als dat nodig is. Bijvoorbeeld:

  • als de provincie een belang heeft dat niet door de gemeente kan worden behartigd
  • voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet of de uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting

Als de provincie in de omgevingsvisie kiest voor de inzet van juridische instrumenten, zal zij moeten beargumenteren dat ze voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van dit artikel.

Digitale verplichtingen

De Omgevingswet en de algemene maatregelen van bestuur bevatten geen directe digitale verplichtingen. Ze bieden wel de grondslag voor het digitaal stelsel Omgevingswet. De wetgever neemt in een later stadium regels op in de Invoeringsregeling. Deze regels gaan onder andere over het verplicht ontsluiten van de omgevingsvisie via het digitaal stelsel Omgevingswet. Deze verplichting hangt samen met de ontwikkeling van standaarden.

Als de provincie de omgevingsvisie via het digitaal stelsel omgevingswet wil ontsluiten, dan moet de omgevingsvisie aan standaarden voldoen.

Lees meer over de relatie tussen de instrumenten en het digitaal stelsel Omgevingswet.