Wat is het programma van de provincie?

De provincie kan in het programma beleid uitwerken voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving.

Wat staat er in het programma?

Het programma kan zich toespitsen op een bepaald beleidsthema, zoals recreatie of landschap. Het programma kan ook gericht zijn op ontwikkeling van een bepaald gebied. Dan werkt een programma net zo als voorheen de structuurvisie uit de Wet ruimtelijke ordening.

De provincie kan zo'n programma gebruiken als beleidskader om de omgevingsverordening vast te stellen of te wijzigen. Ook kan de provincie in een programma maatregelen opnemen om doelstellingen voor de leefomgeving te bereiken. Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn 'het voldoen aan een omgevingswaarde'.

Op wie het het van toepassing?

Het programma bindt alleen de provincie zelf bij de uitoefening van haar bevoegdheden. Maar er zijn enkele uitzonderingen:

  • Het waterschap houdt in zijn waterbeheerprogramma rekening met het regionale waterprogramma. Het gaat dan om onderdelen van het regionale waterprogramma als uitvoering van Europese richtlijnen.
  • Een programma met programmatische aanpak werkt door naar de besluitvorming over daarin genoemde activiteiten en projecten.
  • Een beheerplan voor een Natura 2000-gebied kan een vrijstelling van vergunningvereisten op het gebied van natuur bevatten.