De programmatische aanpak van de provincie

De programmatische aanpak is een bijzondere vorm van een programma. De provincie wijst deze programma’s aan in de omgevingsverordening.

Wat is een programmatische aanpak?

De programmatische aanpak is een methode om activiteiten te beheren. Het gaat dan om activiteiten die een negatief effect hebben op omgevingswaarden of op doelstellingen voor de fysieke leefomgeving.

Ook bevat de programmatische aanpak maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving. Dit is vergelijkbaar met een regulier programma. De programmatische aanpak stuurt actief op de balans tussen genomen maatregelen en toegestane activiteiten.

Daarnaast kan in een programma met programmatische aanpak staan welke activiteiten de overheid (alsnog) kan toestaan. Daarbij bekijkt de overheid dan welke maatregelen erbij horen.

Doel van een programmatische aanpak

Doel van de programmatische aanpak is om specifieke activiteiten  te beoordelen en mogelijk te maken.  Bijvoorbeeld projecten en andere initiatieven.

De programmatische aanpak is bedoeld voor gebieden waarin omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de leefomgeving onder druk staan. Nieuwe activiteiten in deze gebieden ontplooien is lastig. De programmatische aanpak maakt activiteiten weer mogelijk. Het programma stuurt dus op het beheer van de gebruiksruimte in een bepaald gebied.

Programma

In artikel 3.17 van de Omgevingswet staat wat het programma van een programmatische aanpak bevat. Dit is in ieder geval een beschrijving van:

  • het gebied waarvoor het programma geldt. Bijvoorbeeld voor een deel van de provincie of alleen voor bepaalde natuurgebieden
  • de periode van het programma
  • de omgevingswaarde of de andere doelstelling waarvoor het programma is vastgesteld
  • de toestand van het onderdeel van de fysieke leefomgeving waarvoor het programma is vastgesteld
  • de verwachte ontwikkelingen in het gebied die waarschijnlijk gevolgen hebben voor de doelstellingen
  • de verwachte activiteiten in het gebied tijdens de duur van het programma. Het gaat dan om activiteiten die waarschijnlijk effect hebben op de doelstellingen. Of over de manier waarop de overheid de beschikbare ruimte voor deze activiteiten bepaalt en verdeelt
  • de gevolgen van de verwachte ontwikkelingen in het gebied. En dan voor het onderdeel van de fysieke leefomgeving waarvoor de provincie het programma heeft opgesteld
  • de maatregelen die bijdragen aan het voldoen aan de omgevingswaarde of het bereiken van de andere doelstelling
  • de verwachte gevolgen van die maatregelen
  • de termijn waarbinnen deze maatregelen worden uitgevoerd