Activiteiten in en bij de Noordzee

In en bij de Noordzee gebeuren veel activiteiten. Er worden bijvoorbeeld windparken gebouwd en mijnbouwinstallaties geplaatst. Ook worden kabels en leidingen aangelegd en strandpaviljoens gebouwd.

Daarnaast wordt de zee ook gebruikt om op te varen, in te vissen en om in te zwemmen. Het strand kan worden gebruikt om te recreëren. Voor lang niet al deze activiteiten is het nodig om regels te stellen. Voor het grootste deel van de activiteiten is de specifieke zorgplicht voldoende.

In hoofdstuk 7 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn alle activiteiten in de Noordzee waarvoor regels gelden bij elkaar gezet:

Lozingsactiviteiten op de Noordzee

De regels voor lozingsactiviteiten op de Noordzee staan in hoofdstuk 7 van het Bal. In hoofdstuk 7 staan de volgende paragrafen met inhoudelijke regels:

 • paragraaf 7.2.1: regels voor bouwweken, werken en objecten
 • paragraaf 7.2.5: regels voor lozen van huishoudelijk afvalwater
 • paragraaf 7.2.6: regels voor het telen en kweken in een oppervlaktewaterlichaam
 • paragraaf 7.2.7: regels voor andere lozingen

Voor een lozingsactiviteit op de Noordzee gelden dezelfde regels als voor lozingsactiviteiten op andere oppervlaktewateren. Informatie hierover staat op de pagina’s over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam.

Voor lozingsactiviteiten op de Noordzee staan de vergunningplichtige gevallen aangewezen in artikel 7.60 Bal.

Het Bal geeft een meldingsplicht voor de volgende lozingsactiviteiten op de Noordzee:

 • het brengen van stoffen, water of warmte afkomstig van het bouwen, reinigen, conserveren of slopen van bouwwerken (artikel 7.19 Bal)
 • het lozen van huishoudelijk avalwater (artikel 7.50 Bal)

Alle informatie over lozingsactiviteiten op de Noordzee

Beperkingengebiedactiviteiten met betrekking  tot de Noordzee

Activiteiten zoals het bouwen van bouwwerken, werken en objecten in of nabij de Noordzee, grondverzet en windparken in zee vallen onder de beperkingengebiedactiviteit Noordzee. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het telen en kweken van zeeorganismen.

Ontgrondingsactiviteiten op de Noordzee

Ontgraven en verplaatsen van grond of baggerspecie in het beperkingengebied Noordzee valt onder twee activiteiten: het is een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot de Noordzee en een ontgrondingsactiviteit. Toepassen van grond of baggerspecie in de Noordzee is alleen een beperkingengebiedactiviteit.

Beperkingengebiedactiviteiten met betrekking  tot een installatie in een waterstaatswerk

Deze activiteit gaat over handelingen in de buurt van mijnbouwinstallaties, windparken, kwekerijen voor zeeorganismen of mosselzaadinvanginstallaties in de Noordzee. Regels voor deze activiteiten staan in paragraaf 7.2.4 van het Bal. Lees meer over de specifieke zorgplicht voor deze activiteit.

Stortingsactiviteiten op de Noordzee

Er zijn verschillende handelingen die als stortingsactiviteit op zee worden aangemerkt. Het gaat om:

 • het ontdoen van stoffen door deze vanaf vaartuigen, luchtvaartuigen of op de zeebodem opgerichte werken in de zee te brengen (hier zijn wel uitzonderingen op, bijvoorbeeld als een handeling hoort bij het normale gebruik van het (lucht)vaartuig of werk)
 • het ontdoen van stoffen door deze op zee te verbranden. Behalve als het verbranden hoort bij het normale gebruik van het (lucht)vaartuig of werk
 • het in zee brengen van stoffen voor mariene geo-engineeringsactiviteiten vanaf vaartuigen, luchtvaartuigen of op de zeebodem opgerichte werken
 • het ontdoen van vaartuigen, luchtvaartuigen of op de zeebodem opgerichte werken
 • stoffen aan boord van een vaartuig of luchtvaartuig nemen met als doel om ze in de zee te brengen of op zee te verbranden
 • stoffen afgeven of opslaan met als doel om ze in de zee te brengen of op zee te verbranden

Onder de Omgevingswet gelden voor een stortingsactiviteit op zee een aantal verplichtingen. Meestal is een vergunning nodig. Ook geldt een specifieke zorgplicht. De regels staan in paragraaf 7.2.8 van het Bal. Een omgevingsvergunning voor een stortingsactiviteit op zee wordt alleen verleend als de activiteit in overeenstemming is met het Londen-protocol en het Ospar-verdrag. Dit staat in artikel 8.87 van het Bkl.

Mijnbouwactiviteiten in de Noordzee

De omgevingsvergunningplicht voor mijnbouwactiviteiten op de Noordzee geldt alleen voor zover die mijnbouwactiviteiten plaatsvinden in specifieke gebieden. Dit gaat om oefen- en schietgebieden en drukbevaren delen van de Noordzee. Bovendien geldt de vergunningplicht alleen als de mijnbouwinstallatie geheel of gedeeltelijk boven het wateroppervlak uitsteekt.

De regels voor mijnbouwactiviteiten in de Noordzee staan in paragraaf 7.2.9 van het Bal. Een vergunning voor een mijnbouwactiviteit in de Noordzee wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van de scheepvaart en de veiligheid. Deze beoordelingsregel staat in artikel 8.5 van het Bkl.

Wateronttrekkingsactiviteiten in de Noordzee

In de praktijk komen wateronttrekkingsactiviteiten uit de Noordzee niet of nauwelijks voor. Voor deze activiteit geldt alleen de specifieke zorgplicht. Deze specifieke zorgplicht houdt in dit geval in, dat de initiatiefnemer van de wateronttrekkingsactiviteit verplicht is om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om nadelige gevolgen te voorkomen.

Specifieke zorgplicht lozingen op de Noordzee

De specifieke zorgplicht voor lozingsactiviteiten vanuit een milieubelastende activiteit geldt ook op de Noordzee. De belangen waarvoor de algemene regels voor lozingsactiviteiten zijn gesteld staan voor lozingsactiviteiten in de Noordzee in artikel 7.2 Bal.


Windmolenpark op Noordzee