Aan welke algemene regels moet de bouwactiviteit voldoen?

Alle bouwwerken moeten aan de bouwtechnische voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoen. Deze regels gelden voor vergunningplichtige en vergunningvrije bouwactiviteiten .

Regels voor vergunningplichtige en vergunningvrije bouwactiviteiten

  • Er gelden regels met als doel de veiligheid, de gezondheid, de duurzaamheid en de bruikbaarheid van bouwwerken te waarborgen.
  • Er gelden regels voor de veiligheid in de directe omgeving van bouwactiviteiten.
  • Ook gelden er regels voor de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan ten behoeve van mensen met een functiebeperking.

Met maatwerkregels afwijken van rijksregels

Het Bbl is uitputtend. Alleen als het Bbl het toestaat, mag de gemeente in het omgevingsplan met maatwerkregels afwijken van de rijksregels.

Het Bbl biedt de mogelijkheid om maatwerkregels op te nemen om:

  • de energieprestatiecoëfficiënt voor bepaalde gebieden of categorieën gebruiksfuncties aan te scherpen
  • de milieuprestatie voor een woonfunctie of kantoorgebouw in bepaalde gebieden aan te scherpen (dit is een aanscherping van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken)
  • de regels voor bruikbaarheid voor bepaalde gebieden of categorieën woonfuncties te versoepelen
  • het aanpassen van het aantal personen voor de celfunctie, de gezondheidszorgfunctie en de logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw, wanneer een gebruiksmelding moet worden gedaan

Inhoudelijke waarborgen

Het bevoegd gezag moet het oogmerk en de strekking  van de algemene rijksregels in acht nemen. Dit staat in artikel 4.6, 2e lid Ow. Het oogmerk en de strekking zelf zijn te vinden in artikel 4.21 van de Omgevingswet. Dit betekent bijvoorbeeld dat de minimumkwaliteit van bestaande en te bouwen bouwwerken is gewaarborgd.

Decentrale regels

Als de gemeente in het omgevingsplan maatwerkregels heeft opgenomen voor bouwactiviteiten, gelden deze regels in plaats van de rijksregel van het Bbl.


Bouwactiviteit