Welke verplichtingen gelden er voor de bouwactiviteit?

De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat het bouwen van een bouwwerk niet vergunningplichtig is. De vergunningplichtige gevallen worden nadrukkelijk aangewezen en hebben te maken met de technische aspecten van het bouwen.

In de Memorie van Toelichting bij de Invoeringswet Omgevingswet (paragraaf 2.2.1.4) staat dat de vergunning voor het bouwen van een bouwwerk is opgeknipt in een technisch deel en een niet-technisch deel. Alleen het technische deel van het bouwen vormt de bouwactiviteit. Het niet-technische deel van het bouwen gaat op in de omgevingsplanactiviteit.

Bouwactiviteit

De bouwactiviteit staat in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet. Voor de technische aspecten van het bouwen van een bouwwerk is geen vergunning nodig. Bouwwerken waarvoor de vergunningplicht wel moet gelden worden aangewezen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Vergunning, melding en informatieplicht

Het Rijk heeft in het Bbl regels opgenomen voor de bouwactiviteit.

Vergunning

De bouwactiviteit is op grond van de Omgevingswet vergunningvrij. In het Bbl kunnen bouwactiviteiten worden aangewezen waarvoor wel een omgevingsvergunning nodig is. Die omgevingsvergunning heeft alleen betrekking op de technische aspecten van het bouwen van een bouwwerk. De invulling van de vergunningplicht voor de technische bouwactiviteit zal via het Invoeringsbesluit aan het Bbl worden toegevoegd.

De beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor een  bouwactiviteit zullen via het Invoeringsbesluit in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) worden opgenomen.

Melding

Er is geen meldingsplicht voor de bouwactiviteit.

Informatieplicht

Voor het uitvoeren van een vergunningplichtige bouwactiviteit gelden informatieplichten (artikel 7.7 Bbl):

  • Ten minste twee werkdagen voor het begin van bouwwerkzaamheden, waaronder ontgravingswerkzaamheden, wordt de gemeente (het bevoegd gezag) daarover geïnformeerd.
  • De gemeente wordt uiterlijk op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden daarover geïnformeerd. Het bouwwerk wordt niet in gebruik genomen voordat aan deze informatieplicht is voldaan.

Bouwactiviteit