Bouwactiviteit: wat verandert er?

Een belangrijke verandering is de 'knip' tussen de technische en niet-technische delen van het bouwen van een bouwwerk.

Bouwactiviteit in Invoeringswet Omgevingswet

Dit wordt in de Invoeringswet Omgevingswet beschreven. Door de verandering omvat de bouwactiviteit alleen de bouwtechnische onderdelen van het bouwen. Alle niet-technische onderdelen van het bouwen worden los geknipt. Gemeenten kunnen in het omgevingsplan regels stellen voor deze onderdelen. Hiermee verschuift het toetsingskader voor deze aspecten van de bouwactiviteit naar de omgevingsplanactiviteit.

De Memorie van Toelichting (paragraaf 2.2.1.4) bij het wetsvoorstel gaat uitgebreid in op de 'knip'.


Bouwqactiviteit