Flora- en fauna-activiteit

In een gebied dat de habitat van wilde dieren en planten is, kunnen pas activiteiten worden ontwikkeld als het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verleent. De mogelijkheid bestaat ook dat er vrijstellingen zijn voor bepaalde activiteiten. Daarnaast kan de te ontwikkelen activiteit een relatie hebben met andere activiteiten.

Inhoud

In bijlage A van de Omgevingswet staan de definities van de Flora- en fauna-activiteit.

Vergunningplicht

Voor een fauna- en flora-activiteit kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

Relatie met andere activiteiten

Het ontwikkelen van een bepaalde activiteit kan relaties hebben met andere activiteiten.

Dit verandert er

In de Omgevingswet is de regelgeving voor flora en fauna opgenomen.