Gebruiken van een bouwwerk

De Omgevingswet (bijlage, onderdeel A) en het Besluit kwaliteit leefomgeving bevatten geen definitie voor het gebruiken van een bouwwerk.

Definitie bouwwerk

De Omgevingswet geeft wel een definitie voor het begrip bouwwerk:

'constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties'.

Uitzondering: schip voor de vaart

Een schip waarop personen verblijven en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart, is uitgesloten van het begrip 'bouwwerk'.

Definitie gebruiken van een bouwwerk

Het gebruiken van alles wat onder de definitie van het begrip 'bouwwerk' valt, valt dus onder de activiteit 'het gebruiken van een bouwwerk'.


Gebruik van een bouwwerk