Aan welke algemene regels moet het gebruiken van een bouwwerk voldoen?

Het Rijk heeft in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) regels opgenomen over het gebruik van bouwwerken.

Deze regels zijn gesteld met het oog op het waarborgen van:

  • het aspect 'brandveiligheid' 
    De regels voor brandveilig gebruik staan in afdeling 6.2 van het Bbl. De regels gelden voor gebruik van gebouwen zoals die in tabel 6.11 zijn aangewezen. Deze regels gelden ook als er geen gebruiksmelding nodig is. De eigenaar en/of uitbater is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze regels.
  • een deelaspect van het aspect 'gezondheid'
    Deze regels gaan over de beperking van de concentratie van de schadelijke stoffen asbest en formaldehyde in de binnenlucht.  De regels staan in afdeling 6.3 van het Bbl.
  • enkele deelaspecten van het aspect 'duurzaamheid'
    Dit zijn regels over de beschikbaarheid en kenbaarheid van het energielabel (afdeling 6.4 Bbl). Ook zijn er regels over het gebruik en de keuring van brandveiligheidsinstallaties, airconditioningsystemen en stookinstallaties (afdeling 6.5 Bbl).

Decentrale regels

Gemeenten hebben de mogelijkheid om in het omgevingsplan algemene regels over andere (deel)aspecten van het gebruik van bouwwerken te stellen dan die op rijksniveau zijn geregeld. Bijvoorbeeld over het maximale aantal personen dat vanuit oogpunt van gezondheid tegelijk in een woning mag verblijven zodat zogenoemde overbewoning wordt voorkomen.

De gemeente kan met een maatwerkregel in het omgevingsplan voor bepaald gebruik afwijken van het in tabel 6.6 Bbl aangegeven aantal aanwezige personen waarbij een meldingsplicht geldt. Deze mogelijkheid geldt alleen bij de celfunctie, de gezondheidszorgfunctie en de logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw.


Gebruik van een bouwwerk