Welke verplichtingen gelden er voor het gebruiken van een bouwwerk?

Het rijk wijst geen vergunningplichtige activiteiten aan voor het gebruiken van bouwwerken.

Melding

In paragraaf 6.1.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staat wanneer een eigenaar of uitbater een gebruiksmelding moet doen. De meldingsplicht geldt wanneer voor een bepaald gebruik meer dan een aangegeven aantal personen in een bouwwerk aanwezig zal zijn. In artikel 6.6 van het Bbl staat om hoeveel personen bij een bepaald gebruik het gaat. De gemeente mag bij maatwerkregel afwijken van dit aantal. Deze mogelijkheid geldt alleen bij de celfunctie, de gezondheidszorgfunctie en de logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw.

Brandveilig

De eigenaar of uitbater moet bij de gebruiksmelding informatie aanleveren waarmee de gemeente het brandveilig gebruik van het bouwwerk kan beoordelen. Deze moet ten minste vier weken voor het begin van het gebruik van het bouwwerk een melding doen. Hierdoor heeft de gemeente al voordat de gebruiksactiviteit feitelijk plaatsvindt de mogelijkheid om te beoordelen of de activiteit voldoende brandveilig gaat plaatsvinden. Op basis van de melding kan de gemeente eventueel maatwerkvoorschriften opleggen. Na een melding kan de gemeente komen controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de eisen van het Bbl voldoet. Die controle kan plaatsvinden voordat het bouwwerk in gebruik wordt genomen maar ook daarna.

Informatieplicht

Het Bbl kent geen informatieplichten voor het gebruiken van een bouwwerk.


Gebruik van een bouwwerk