Gebruiken van een bouwwerk: wat verandert er?

In de gebruiksmeldingplicht komen de meldingsplicht uit het Bouwbesluit 2012 en de omgevingsvergunning brandveilig gebruik uit de Wabo samen. Het Bbl kent alleen een meldingplicht en geen vergunningplicht brandveilig gebruik.


Gebruik van een bouwwerk