Rijksregels bouwwerk brandveilig gebruiken

De rijksregels voor de activiteit 'Bouwwerk brandveilig gebruiken' staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bbl regelt ook dat een gemeente daarvan mag afwijken.

Rijksregels brandveilig gebruik

In paragraaf 6.1.2 van het Bbl staan regels over de meldingsplicht voor het gebruiken van een bouwwerk. De meldingsplicht geldt voor het uitoefenen van een aantal gebruiksfuncties in een bouwwerk. Per gebruiksfunctie geldt een vastgesteld aantal personen.

Wanneer gebruiksmelding verplicht is

Als een gebruiksmelding verplicht is, moet de initiatiefnemer of gebruiker deze melding minimaal 4 weken van tevoren indienen bij het bevoegd gezag.

Gemeente mag in uitzonderingsgevallen afwijken

De gemeente mag voor een beperkt aantal gebruiksfuncties een ander aantal personen instellen. Dit staat in artikel 6.10 van het Bbl.