Dit verandert er

In het nieuwe begrip 'brandveilig gebruiken bouwwerk' komen de bestaande begrippen vergunningplichtige en de meldingsplichtige activiteiten samen. Het eerste begrip komt uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het tweede begrip komt uit het Bouwbesluit 2012.

Verschil vergunningplichtige en meldingsplichtige vervalt

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt het brandveilig gebruiken van een bouwwerk alleen voor als meldingsplichtige activiteit.

De bestaande vergunningplichtige activiteit (Wabo, artikel 2.1, lid 1, onder d) vervalt hiermee.