Decentrale regels voor wateronttrekkingsactiviteiten

Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen voor bepaalde wateronttrekkingactiviteiten regels stellen.

Voorbeelden decentrale wateronttrekkingsactiviteiten

  • Het onttrekken van water aan een regionaal oppervlaktewaterlichaam
  • Het onttrekken van grondwater op land voor kleinschalige industriële toepassingen (maximaal 150.000 m3/jaar water)
  • Het onttrekken van grondwater voor grootschalige industriële toepassingen
  • Onttrekkingen die niet onder industriële toepassing vallen, zoals beregening of grondwatersanering en die niet onder de bevoegdheid van de provincie vallen
  • Het onttrekken van grondwater voor openbare drinkwatervoorziening

Bij grootschalige industriële toepassingen en openbare drinkwatervoorziening is de provincie bevoegd gezag.

Vergunningplicht in waterschapsverordening

In de waterschapsverordening kan het waterschap voor bepaalde wateronttrekkingsactiviteiten een vergunning verplicht stellen. De beoordelingsregels neemt het waterschap in de waterschapsverordening op.

Grens van vergunningplicht aanpassen

Er geldt een vergunningplicht voor het onttrekken van grondwater voor grootschalige industriële toepassingen (meer dan 150.000 m3/jaar water) en de daarmee samenhangende infiltraties. Dit staat in artikel 16.4 van het Bal. De provincie is bevoegd gezag. In de omgevingsverordening kan voor deze industriële toepassingen, in overleg met het waterschap, de grens van 150.000 m3 per jaar worden veranderd. Dit staat in artikel 16.5 van het Bal. De aanpassing kan zowel omhoog als omlaag. Dit heeft gevolgen voor wie het bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning. Wanneer de grens hoger wordt gelegd, is de provincie alleen nog boven deze grens bevoegd gezag. Grondwateronttrekkingen en infiltraties onder die grens kan het waterschap regelen in de waterschapsverordening. Ook kan de gemeente dit regelen in het omgevingsplan.

Niet decentraal wanneer het Rijk beheerder is

Voor water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk kunnen decentrale overheden geen regels stellen. Dat geldt ook voor grondwater onttrekken met een voorziening in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk. Voor deze activiteiten geldt de specifieke zorgplicht. Er is geen mogelijkheid voor maatwerkregels. Dit staat in hoofdstuk 6 en 7 van het Bal.