Hoofdlijnen wateronttrekkingsactiviteit

Een wateronttrekkingsactiviteit is het onttrekken van grondwater of oppervlaktewater. Hier valt ook onder: water in de bodem brengen ter aanvulling van onttrokken grondwater.

Wateronttrekkingsactiviteiten

De volgende activiteiten zijn wateronttrekkingsactiviteiten:

  • Onttrekkingen van grondwater voor grootschalige industriële toepassingen (meer dan 150.000 m3/jaar water), inclusief het infiltreren van het water in de grond.
  • Onttrekkingen van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening, inclusief het infiltreren van het water in de grond.
  • Onttrekken van grondwater in andere gevallen, anders dan in de rijkswateren.
  • Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap.
  • Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk
  • Onttrekken van grondwater met een voorziening in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk.

Onttrekkingen van grondwater voor grootschalige industriële toepassingen  staan beschreven in hoofdstuk 16 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat geldt ook onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening.

Voor onttrekken van grondwater anders dan in de rijkswateren stellen de waterschappen regels in de waterschapsverordening. Dit zijn decentrale regels. Dat geldt ook voor oppervlaktewaterlichamen in beheer bij een waterschap.

Regels voor oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk staan beschreven in hoofdstuk 6 en 7 van het Bal.

Uitleg industriële toepassing

Industriële toepassingen zijn hoogwaardige toepassingen, zoals de productie van voedingsmiddelen. Het kunnen ook laagwaardige toepassingen zijn, zoals het gebruik als koelwater.

Wateronttrekkingsactiviteiten die niet onder 'industriële toepassing' vallen, zijn onder andere onttrekkingen voor bouwputten, beregening, grond(water)sanering en ontwatering. Dat geldt ook voor dit soort onttrekkingen bij een industrieel bedrijf.