Lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk

In de bijlage bij de Omgevingswet staan de definities van de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam en de lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk. De definities luiden:

Lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam

'Activiteit, niet zijnde een stortingsactiviteit op zee, inhoudende het brengen van stoffen, warmte of water direct op een oppervlaktewaterlichaam, voor zover het gaat om de gevolgen van die stoffen of warmte of dat water voor het watersysteem'.

Lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk

'Activiteit inhoudende het brengen van stoffen, warmte of water met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in een zuiveringtechnisch werk in exploitatie bij een waterschap of een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is belast, voor zover het gaat om de gevolgen van die stoffen of warmte of dat water voor het zuiveringtechnisch werk of het watersysteem'.

Wanneer een lozingsactiviteit?

Een handeling moet aan de volgende criteria voldoen om als lozingsactiviteit te worden aangemerkt:

  • De handeling is het brengen van stoffen, warmte of water.
  • De stoffen, het water of de warmte worden direct op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk gebracht.
  • Het brengen van die stoffen of warmte of dat water heeft gevolgen voor het watersysteem of het zuiveringstechnisch werk.
  • Bij de lozing op een zuiveringtechnisch werk moet de lozing plaatsvinden met een werk.

Onder de lozingsactiviteit vallen zowel de kwantiteit (de hoeveelheid water) als de kwaliteit van de lozing (de stoffen en de warmte in het water).

Wat valt er niet onder?

Onder de lozingsactiviteit vallen dus niet:

  • het brengen van stoffen, warmte of water op een openbaar vuilwaterriool
  • het brengen van stoffen, warmte of water op of in de bodem

Dit zijn geen lozingsactiviteiten maar milieubelastende activiteiten.


Lozingsactiviteit