Aan welke algemene regels moet de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk voldoen?

Er zijn enkele algemene regels waaraan een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk moet voldoen.

Lozen van stoffen, water of warmte afkomstig van milieubelastende activiteiten

De rijksregels voor het lozen van afvalwater en koelwater afkomstig van milieubelastende activiteiten staan in hoofdstuk 3 en 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De opzet van deze regels is als volgt:

 • In hoofdstuk 3 staat per activiteit:
  • wat de aangewezen activiteit is die onder het Bal valt
  • of er een vergunningplicht voor het lozen van afvalwater of koelwater geldt en zo ja, in welke gevallen
  • of er een plicht is bepaalde gegevens en bescheiden aan te leveren
  • welke paragrafen van hoofdstuk 4 van toepassing zijn op de activiteit (de 'richtingaanwijzer')
 • In hoofdstuk 4 staan per activiteit de inhoudelijke regels en een eventuele meldingsplicht.  Als de 'richtingaanwijzer' uit hoofdstuk 3 een paragraaf uit hoofdstuk 4 niet aanwijst, is hij niet van toepassing.

Lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

De regels voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk staan in hoofdstuk 6 van het Bal. In hoofdstuk 6 staan de volgende paragrafen met inhoudelijke regels voor lozingsactiviteiten:

 • paragraaf 6.2.1: regels voor bouwwerken, werken en objecten
 • paragraaf 6.2.4: regels voor het lozen van huishoudelijk afvalwater
 • paragraaf 6.2.6: regels voor het telen en kweken in een oppervlaktewaterlichaam
 • paragraaf 6.2.7: regels voor andere lozingen

Lozingsactiviteiten op de Noordzee

De regels voor lozingsactiviteiten op de Noordzee staan in hoofdstuk 7 van het Bal. In hoofdstuk 7 staan de volgende paragrafen met inhoudelijke regels voor lozingsactiviteiten:

 • paragraaf 7.2.1: regels voor bouwwerken, werken en objecten
 • paragraaf 7.2.5: regels voor het lozen van huishoudelijk afvalwater
 • paragraaf 7.2.6: regels voor het telen en kweken in een oppervlaktewaterlichaam
 • paragraaf 7.2.7: regels voor andere lozingen

Andere lozingsactiviteiten

Het Bal bevat in hoofdstuk 17 een lozingsverbod voor het lozen van toiletwater vanuit pleziervaart op binnenwateren. Dit verbod geldt voor de pleziervaart in heel Nederland. Het waterschap hoeft dit verbod dus niet in de waterschapsverordening op te nemen.

Normadressant

De regels van het Bal gelden voor degene die de activiteit verricht. Diegene draagt immers zorg voor de naleving van de regels.

Specifieke zorgplichten voor lozingsactiviteiten

De specifieke zorgplicht houdt in dat degene die een lozingsactiviteit uitvoert:

 • Alle maatregelen neemt die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om negatieve gevolgen voor de belangen waarvoor de algemene regels zijn te voorkomen.
 • Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: de gevolgen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.
 • Als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt moet de lozingsactiviteit achterwege blijven voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

De belangen waarvoor de algemene regels voor lozingsactiviteiten zijn gesteld staan in:

 • artikel 2.2 Bal voor de lozing van afvalwater en koelwater afkomstig van milieubelastende activiteiten
 • artikel 6.2 Bal voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk
 • artikel 7.2 Bal voor lozingsactiviteiten op de Noordzee

Decentrale regels

Het waterschap kan in de waterschapsverordening regels opnemen voor lozingsactiviteiten die het Rijk niet regelt in het Bal.

Het Bal biedt daarnaast de mogelijkheid aan waterschappen om algemene rijksregels te specificeren voor de lokale situatie. Dit kan door het opnemen van maatwerkregels in de waterschapsverordening. Als het waterschap gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid geldt de maatwerkregel naast of in plaats van de algemene rijksregel.


Lozingsactiviteit