Welke verplichtingen gelden er voor de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk?

Het Rijk heeft in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) regels opgenomen voor de lozingsactiviteit. De regels van het Bal hebben betrekking op:

  • lozing van stoffen, water of warmte dat afkomstig is van milieubelastende activiteiten (hoofdstuk 2 t/m 5 Bal)
  • lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk (hoofdstuk 6 Bal)
  • lozingsactiviteiten op de Noordzee (hoofdstuk 7 Bal)

Het waterschap neemt in de waterschapsverordening regels op voor lozingsactiviteiten op oppervlaktewaterlichamen die niet in beheer zijn bij het Rijk.

Vergunning

Lozen van afvalwater en koelwater afkomstig van milieubelastende activiteiten

Het Rijk wijst vergunningplichtige gevallen aan voor het lozen van afvalwater en koelwater dat afkomstig is van milieubelastende activiteiten. Deze staan in hoofdstuk 3 van het Bal. Hierin wordt de vergunningplicht voor het lozen op een zuiveringtechnisch werk direct gekoppeld aan de vergunningplicht voor de milieubelastende activiteit. Als de milieubelastende activiteit vergunningplichtig is, dan is de lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk ook vergunningplichtig.

Voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam geeft het Bal bij elke categorie milieubelastende activiteiten van hoofdstuk 3 Bal aan of er vergunningplichtige lozingsactiviteiten bij horen. De vergunningplicht geldt soms alleen voor afvalwater of koelwater en soms voor allebei.

Het waterschap kan in de waterschapsverordening ook lozingsactiviteiten van afvalwater of koelwater afkomstig van milieubelastende activiteiten vergunningplichtig maken. Dit staat in artikel 2.15, lid 2, onder a Bal. Het waterschap kan deze vergunningplicht alleen opnemen vanwege het uitvoeren van de taken op het gebied van het beheer van watersystemen en het waterketenbeheer. De waterschapsverordening geldt alleen voor regionale wateren, want de activiteiten bij rijkswateren zijn al uitputtend geregeld in het Bal.

Lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

Voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk staan de vergunningplichtige gevallen aangewezen in artikel 6.55 Bal.

Lozingsactiviteiten op de Noordzee

Voor lozingsactiviteiten op Noordzee staan de vergunningplichtige gevallen aangewezen in artikel 7.60 Bal.

Andere lozingsactiviteiten

Het waterschap kan in de waterschapsverordening een verbod opnemen om lozingsactiviteiten uit te voeren zonder omgevingsvergunning.

Beoordelingsregels vergunning

De beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit staan in artikel 8.84 en 8.88 Bkl. Deze artikelen zijn een uitwerking van de Kaderrichtlijn water (de Europese richtlijn voor waterkwaliteit). Deze beoordelingsregels gelden alleen voor de vergunningplichten die in het Bal zijn aangewezen. De waterschappen (en eventueel provincies) moeten de beoordelingsregels in hun verordening opnemen.

Melding

Lozen van stoffen, water of warmte afkomstig van milieubelastende activiteiten

Het Bal geeft bij elke categorie milieubelastende activiteiten van hoofdstuk 4 aan of er een meldplicht geldt. Moet de milieubelastende activiteit gemeld worden? Dan moeten ook de  lozingsactiviteiten die afkomstig zijn van die milieubelastende activiteit gemeld worden. De meldplicht geldt niet als de lozingsactiviteit vergunningplichtig is.

Lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

Het Bal geeft een meldingsplicht voor de volgende lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk:

  • het brengen van stoffen, water of warmte, afkomstig van het bouwen, reinigen, conserveren, of slopen van bouwwerken (artikel 6.20 Bal)
  • het lozen van huishoudelijk afvalwater (artikel 6.41 Bal)

Lozingsactiviteiten op de Noordzee

Het Bal geeft een meldingsplicht voor de volgende lozingsactiviteiten op de Noordzee:

  • het brengen van stoffen, water of warmte afkomstig van het bouwen, reinigen, conserveren of slopen van bouwwerken (artikel 7.19 Bal)
  • het lozen van huishoudelijk afvalwater (artikel 7.50 Bal)

Andere lozingsactiviteiten

Het waterschap kan in de waterschapsverordening een verbod opnemen om lozingsactiviteiten uit te voeren zonder melding. Dit kan ook voor lozingsactiviteiten afkomstig van milieubelastende activiteiten die onder het Bal vallen, zie artikel 2.14 Bal.

Bevoegd gezag

Wie bevoegd gezag is voor het afhandelen van meldingen en verzoeken voor maatwerk en gelijkwaardigheid vindt u hier.


Lozingsactiviteit