Milieuregels voor vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in het Bal

Voor vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik gelden algemene rijksregels. De milieuregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Voor het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik kan onder de Omgevingswet een omgevingsvergunning nodig zijn.

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) maakt deel uit van de Omgevingswet.

Wat valt onder de milieubelastende activiteit?

De milieubelastende activiteit vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik staat in  paragraaf 3.2.10 van het Bal. Deze activiteit kan schadelijk zijn voor het milieu. Het nadelige gevolg is vooral de externe veiligheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

De milieubelastende activiteit vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik is een bedrijfstakoverstijgende activiteit.

Vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zijn artikelen voor vermaak of podiumgebruik. Ze hebben tot doel warmte, licht, geluid, gas of rook te maken. De artikelen bevatten explosieve stoffen of een explosief mengsel van stoffen.

Het gaat bij deze activiteit om het opslaan, herverpakken of bewerken van:

 • 200 kg vuurwerk of meer in totaal van vuurwerk van van categorie F1 en fop- en schertsvuurwerk zoals bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid van het vuurwerkbesluit
 • 25 kg vuurwerk of meer van categorie F2 en F3
 • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Het gewicht is met omhulsel en verpakking van het vuurwerk, maar zonder de transportverpakking. De transportverpakking van vuurwerk is bepalend voor de ADR classificatie van het vuurwerk. Vanwege deze verpakking (UN 4G kartonnen dozen) valt vuurwerk van categorie F1, F2 en F3 onder ADR-klasse 1.4.

Richtlijn pyrotechnische artikelen

De vuurwerk categorieën T1 en T2, F1,F2, F3 en F4 komen uit de richtlijn pyrotechnische artikelen.

 • Categorie T1: pyrotechnische artikelen voor podiumgebruik. Het gevaar is gering.
 • Categorie T2: pyrotechnische artikelen voor podiumgebruik. Alleen personen met gespecialiseerde kennis mogen deze artikelen gebruiken.
 • Categorie F1: vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert. Het vuurwerk is bestemd voor gebruik in een besloten ruimte, waaronder binnenshuis. Dit wordt ook wel fop- en schertsvuurwerk genoemd.
 • Categorie F2: vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert. Het vuurwerk is bestemd voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats.
 • Categorie F3: vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert. Het is bestemd voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte. Het geluidsniveau is niet schadelijk voor de gezondheid.
 • Categorie F4: Hieronder valt het zogenoemde professionele vuurwerk dat veel gevaar oplevert. Dit vuurwerk mag alleen worden ontbrand door een persoon met een ontbrandingsvergunning en ontbrandingstoestemming.

Wat valt niet onder de milieubelastende activiteit?

De regels uit paragraaf 3.2.10 van het Bal gelden niet voor:

Welke milieuregels uit het Bal gelden er?

Bij de milieubelastende activiteit staat welke inhoudelijke regels uit hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van toepassing zijn. De tabel geeft een overzicht van de regels.

Inhoudelijke paragrafen van Hoofdstuk 4 en 5 van het Bal

Paragraaf titel

Paragraaf Bal

Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik 4.102

Waarvoor is een vergunning  nodig?

Een omgevingsvergunning is nodig voor het opslaan, herverpakken of bewerken van:

 • meer dan 25 kg pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2
 • meer dan 10.000 kg vuurwerk van categorie F1, F2 of F3
 • vuurwerk van categorie F4
 • vuurwerk dat niet in artikel 2.1.1 van het vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk voor particulier gebruik

De reden voor de vergunningplicht is de externe veiligheid.

Informeren van het bevoegd gezag

In hoofdstuk 2, 4 en 5 van het Bal staat per activiteit aangegeven of het bedrijf informatie moet aanleveren bij het bevoegd gezag.

De indieningseisen voor een vergunningaanvraag staan in de Omgevingsregeling.

Welke regels en voorschriften gelden nog meer?

Niet alle regels voor vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik staan in het Bal. Er kunnen ook regels staan in:

 • het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen
 • het omgevingsplan van de gemeente, bijvoorbeeld over veiligheidsafstanden
 • de omgevingsverordening van de provincie
 • de waterschapsverordening van het waterschap
 • een eventuele omgevingsvergunning
 • het Vuurwerkbesluit. (bijvoorbeeld het in de handel brengen, tot ontbranding brengen en verkopen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik)